O Uredu koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara

Ured koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara

Osnovan u skladu sa Sporazumom o uspostavljanju Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH zaključenog između Vijeća ministara BiH i Brčko distrikta BiH dana 18.12.2005.god. u cilju:

 • koordinacije rada Brčko distrikta BiH i Vijeća ministara BiH,
 • primjene Konačne arbitražne odluke za oblast Brčkog s posebnim naglaskom na stvaranju uvjeta za predstavljanje Brčko distrikta BiH u institucijama BiH,
 • unapređenja Sporazuma o koordinaciji i saradnji između Vijeća ministara BiH i Brčko distrikta BiH od 24.10.2002.god. i Protokola o unapređenju koordinacije i saradnje od 22.11.2002.godine,
 • uspostavljanja saradnje i koordinacija sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama, fondovima, ambasadama, kao i koordinacija sa nadležnim odjelima Vlade Brčko distrikta BiH i drugim institucijama, radnim grupama i tijelima Brčko distrikta BiH,
 • usaglašavanja mehanizama ili procesa za uključenje Brčko distrikta BiH u konsultacije o zakonima koji utiču na Distrikt ili zahtijevaju izmjene zakona Brčko distrikta BiH i/ili imaju budžetske implikacije, uključujući i okvirne zakone.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, Ured je uspostavljen kao stalno tijelo Vijeća čime je u Zakon pretočen Sporazum iz decembra 2005.godine.

Ured koordinatora čine koordinator, tri pomoćnika koordinatora i tehnički sekretar.

Nadležnosti i dužnosti Koordinatora i pomoćnika su:

 • Implementacija Sporazumom o uspostavljanju Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH
 • Suradnja i informiranje Gradonačelnika i Supervizora o svim aktivnostima iz svoje nadležnosti, a naročito o pitanjima o statusu Brčko distrikta BiH.
 • Predstavljanje organa Brčko distrikta BiH pred državnim institucijama po potrebi i ovlaštenju
 • Prisustvovanje Koordinatora svim sjednicama Vijeća ministara BiH
 • Pristup svim materijalima Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH
 • Usmjeravanje aktivnosti sa domaćim i stranim zvaničnicima, poslovnim ljudima, nevladinim i donatorskim organizacijama
 • Obavljanje i drugih poslova po zahtjevu Gradonačelnika s ciljem zaštite statusa Brčko distrikta BiH, a u skladu sa Konačnom arbitražnom odlukom za oblast Brčko.

Pravni akti kojim je riješen status Ureda:

 • Statut Brčko distrikta BiH
 • Sporazum o uspostavljanju Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH
 • Zakon o javnoj upravi Brčko distrikta BiH („Sl.glasnik BiH br.19/07“)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH („Sl.glasnik Brčko distrikta BiH 02/08“)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH(„Sl.glasnik BiH 76/07“)